Finansije i knjigovodstvo

Knjigovodstvo

U IS SIMA sva područja (finansijko knjigovodstvo, obračun troška i inventar) su međusobno povezana, ona koriste delom iste podatke, ali u različite ciljeve. Promene koje nastaju u svakoj fazi poslovnog procesa počev od pribavljanja finansijskih sredstava i njihovog ulaganja u faktore proizvodnje, trošenja radi strvaranja učinaka, prodaje, zaključno sa obračunom rezultata, zaključnim knjiženjem i finansijskim izveštavanjem se obuhvataju kroz segment Finansije. Za svaki knjigovodstveni dokument koji uđe/izađe iz preduzeća evidentiraju se bitni elementi: datum nastanka ekonomske promene, naziv i broj dokumenta, naziv partnera od koga je primljen ili kome je dokument poslat, iznos na koji promena glasi, potpise odgovornih lica, itd. U zavisnosti od vrste dokumenta, odnosno ekonomske promene na koju se on odnosi, mogu se uneti različiti podaci. To umnogome ubrzava i olakšava mnoge obračune neophodne za količinsko i vrednosno praćenje različite imovine (materijala, robe, gotovih proizvoda, poluproizvoda itd.).

Ciljeve koje ovaj sistem ostvaruje su:

 • Utvrđivanje rezultata poslovanja (dobitka ili gubitka) u određenom vremenskom period
 • Utvrđivanje stanja imovine, obaveza I sopstvenog kapitala na odredjeni dan
 • Pružanje podataka za kontrolu rada I ostvarenje planiranih vrednosti
 • Pružanje upravi preduzeća osnova za planiranje rezulatata, stanja imovine i priliva i odliva novca

Pored formalne i suštinske kontrole, obezbeđena je i računska kontrola kroz proces automatizacije. Budući da se jedan broj ekonomskih promena javlja u velikom broju i to svakodnevno, radi bržeg formiranja odgovarajućih dokumenata formirani su template obrasci sa stalnim podacima, tako da odgovorna lica unose samo one podatke koji su promenljivi.

Finansijska evidencija u IS SIMA pruža sledeće:

 • Automatsko pravljenje naloga početnog stanja i prelazak u novu poslovnu godinu
 • Brzi unos ulaznih / izlaznih računa
 • Kreiranje faktura i praćenje naplate
 • Automatsko kreiranje stvaki računa
 • Povezivanje računa sa uplatom / isplatom
 • Automatsko knjiženje dokumentacije kroz Glavnu knjigu
 • Preuzimanje izvoda iz e-banke / Automatski import izvoda iz elektronskog oblika
 • Automatsko rasknjižavanje izvoda
 • Evidentiranje ulaznog i izlaznog PDV-a
 • Preuzimanje dokumenata iz drugih modula(segmenata) u finansijsko knjigovodstvo
 • Automatsko sastavljanje poslovne knjige: KEPU, KPR, KIR
 • Vođenje računovodstva po radnim jedinicama i projektima
 • Izrada, štampa i export u elektronsko bankarstvo svih potrebnih naloga za prenos sredstava
 • Automatsko pravljenje naloga za zatvaranje klasa prihoda i rashoda
 • Automatsko zatvaranje godine
 • Automatska promena kontnog okvira
 • Prezentuje informaciju o primljenim/datim avansima
 • Pregled kartica analitike i glavne knjige po mestima troška / prihoda / projektima / komitentima
 • Praćenje dugovanja i potraživanja po partnerima i rokovima plaćanja - Ako postoji kašnjenje u plaćanju obaveza, tada sistem automatski prikazuje strukturu kašnjenja vremenski i finansijski
 • Pregled dokumenata po poslovnom partneru
 • Pregledi svih knjiženja u glavnoj knjizi/salda konta sa mogućnošću filtriranja po kontu, datumu, vrsti dokumenta, poslovnom partneru, broju dokumenta itd
 • Izrada bruto bilansa za željeni raspon konta i za željena razdoblja, analitički po pojedinačnim kontima, po sintetičkim kontima, kontima pojedinačnih grupa
 • dnevnik knjiženja detaljno i zbirno, po broju naloga, datumskim kriterijumima, kontu, u domaćoj i stranoj valuti
 • praćenje troškova i prihoda po pojedinim nosiocima troškova (projektima)
 • Automatsko kreiranje Izvoda otvorenih stavki (IOS) i kreiranje opomena
 • Računanje kamate po osnovu više stopa

Finansijsko izveštavanje

Na osnovu računovodstvenog informacionog sistema menadžment preduzeća vrlo brzo i jednostavno dolazi do informacija o potraživanjima, obavezama, stanju imovine, prihoda i rashoda na osnovu kojih vrši razne finansijske analize i to:

 • Sastavljanje finansijskih izveštaja
  • Bilans stanja
  • Bilans uspeha
 • Izvoz Bilansa stanja i Bilansa uspeha u program APR-a
 • Izveštaj o dospelim potraživanjima
 • Izveštaj o dospelim obavezama
 • Zaključni list
 • Analitika poslovnih partnera
 • Pregled salda poslovnih partnera
 • Pregled prometa poslovnih partnera
 • IOS obrazac

Magacinsko poslovanje

U IS SIMA sve promene u vezi sa vrednošću robe beleže se u knjigovodstvu u okviru finansijskog i robnog knjigovodstva. Knjigovodstveni stavovi finansijskog knjigovodstva se ne unose posebo već se automatski prenose sa magacinskih naloga. Ova evidencija obuhvata nabavku robe, prodaju robe, povraćaj robe kupcu, primljene i date popuste, nivelacije, evidentiranje manjkova robe, otpis robe. Svaki artikal se vodi posebno tako da je u svakom trenutku dostupna informacija koliko je količinski i vrednosno nekog artikla nabavljeno, prodato i koliko ga ima na stanju, u magacinu ili mestu troška. Materijal/roba se može voditi na neograničenom broju magacina.

 • Kreiranje ulaznih dokumenata na osnovu nabavke i prijema robe
 • Prenos magacinskog naloga u finansijsko knjigovodstvo
 • Zaduženje lica
 • Evidencija prometa
 • Međumagacinski prenos / razmena
 • Praćenje stanja, nivelacije, popisi
 • Izrada kalkulacija maloprodaje i veleprodaje
 • Pregled stanja po magacinima
 • Knjiženje kalkulacije maloprodaje i veleprodaje u finansiskom knjigovodstvu
 • Kreiranje trebovanja, otpremnice
 • Obezbeđuje kontrolu rada lica i utvrđivanje stvarnog i knjigovodstvenog stanja

Proizvodnja

Obuhvata:

 • Kreiranje sastavnica, receptura, trebovanja, prenosnica
 • Kreiranje radnih naloga za poluproizvode, proizvode i usluge
 • Definisanje mesta troškova
 • Definisanje utroška alata, energenata
 • Obračuni troškova i učinaka
 • Predaja gotovog proizvoda
 • Validna informacija o raspoloživosti nekog proizvoda, statusu neke narudžbine, itd

Evidentiranje osnovnih sredstava

Obračun i isplata zarada

 • Unos i pregled podataka o zaposlenom potrebnih za isplatu (ime, prezime, adresu, JMBG, naziv banke i broj tekućeg računa gde se isplaćuje zarada)
 • Unos i pregled podataka o periodu na koji se odnosi obračun (mesec, tj. period na koji se odnosi obračun zarade)
 • Datum određen za isplatu zarade, odnosno naknade zarade (datum dospelosti)
 • Mogućnost zadavanja ličnih koeficijenata stimulacije i destimulacije
 • Mogućnost zadavanja koeficijenata za radna mesta (po sistematizaciji ili po potrebi), za radne pozicije
 • Automatski obračun plata i doprinosa
  • Obračun plate iz bruto ili neto osnovice odnosno broja poena, sa ili bez dodatka
 • Automatski obračun obustava
 • Automatsko izračunavanje minulog rada
 • Automatsko preračunavanje proseka zarada
 • Automatski eskport naloga za elektronsko plaćanje
 • Isplata zarade i naknade podelom iznosa na više tekućih računa (procentualno i fiksno)
 • Izrada isplatnih listića koji se automatski mogu poslati (na pregled kroz sistem, na mail primaocima ili štampati) u obliku dokumenta ili elektronski
 • Obračun i evidenciju plaćenog odsustva i izostajanje s posla
 • Uključivanje sistema nagrađivanja zaposlenih (deo zarade zasnovan na rezultatima rada, bonusi)

Blagajna

 • Otvaranje proizvoljnog broja novih blagajni, glavne i pomoćne, dinarskih i deviznih
 • Definisanje maksimalanog iznosa novčanih sredstava sa kojim blagajnik može raspolagati
 • Definisanje datuma zaključka blagajne
 • Evidencija svih vrsta ulaza (kroz blagajnički dnevnik): podizanje gotovine, uplata računa...
 • Evidencija svih vtsta izlaza (kroz blagajnički dnevnik): dnevnice, putni troškovi, putarine...
 • Dnevnik blagajne (Blagajnički dnevnik)
 • Automatsko knjiženje uplata / isplata (gde se uplata/isplata usaglašava sa vrstom dokumenta)
 • Pregled po vrsti ulaza / izlaza
 • Pregled po hronološkom redosledu uplata / isplata